Attractions
ถ้ำเชียงดาว
    ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายในถ้ำชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกหลืบ เมื่อฉายไฟ จะมีประกายระยิบระยับ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย และไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมา ทำให้ บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น ที่หน้าถ้ำเป็นที่ตั้งของ วัดถ้ำเชียงดาว เป็นที่ประดิษฐสถานของ “พระพุทธรูปทันใจ” ซึ่งเชื่อกันว่า หากได้อธิษฐานขอพรแล้ว จะสมหวังดังปรารถนาอย่างรวดเร็วทันใจ ดังเช่นชื่อของ พระพุทธรูปองค์นี้
 
 
Chiang Dao Cave
    A fascinating stalactite cave located in Amphoe Chiang Dao. The beautiful cave greets visitors with various kinds of fish swimming in a stream in front of the cave. Touring in and around Tham Chiang Dao with a local guide is possible by contacting local guides in front of the cave. A service fee is charged. The sacred Buddha statue of “Luang Phor Tan Jai” is located here.

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Attractions
- โครงการหลวงห้วยลึก
- บ่อน้ำร้อนโป่งอาง
- พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
- ปางช้าง เชียงดาว
- อุทยานแห่งชาติเชียงดาว
- ถ้ำเชียงดาว
- วัดถ้ำผาปล่อง
ดูทั้งหมด

Copyright by chiangdaoprivacy.com
Engine by MAKEWEBEASY